HEA TEADA!

ARVED

Amet esitab kliendile teenuse ja lisateenuste osutamise eest arve hinnakirja alusel hiljemalt arveldusperioodile järgneva kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks. Arve esitamiseks loetakse selle saatmist kliendile posti teel või e-posti teel lepingus nimetatud aadressil või selle esitamist üldiselt aktsepteeritud turvalises elektroonses kanalis.

Arvega mittenõustumise või ainult osaliselt, tuleb sellest teatada ametit kirjalikult 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast arve kättesaamist, märkides ära kõik mittenõustumise põhjused. Amet kontrollib kliendi avaldust ja sellega seonduvaid asjaolusid(10) kümne kalendripäeva jooksul teate kättesaamisest. Kui selgub, et arve oli õige, tasub klient ametile arvel näidatud makse koos viivistega.

Arve tuleb tasuda näidatud summas maksetähtpäevaks. Tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva. Arve loetakse tasutuks täissumma laekumisel ameti arveldusarvele või täissumma tasumisel sularahas. Arve tasutakse elektroonse kanali kaudu (näiteks e-teeninduses, otsekorralduslepinguga või internetipangas) või sularahas panga- või postkontoris (sealhulgas sularaha- ja makseautomaadis). Arve tähtajaks tasumata korral, arvestatakse iga tasumisega viivitatud päeva eest viivist 0,15% tähtajaks tasumata summast kalendripäevas.

Arve osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt sissenõudmiskulud, seejärel viivis ning lõpuks põhisumma. Varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.

Lepingu lõppemisel tasub klient ametile kõik senini tasumata arved ning lepingu lõpetamisega seonduvad kulud, sealhulgas kogumismahuti(te) äraveo, lõpptühjenduse ja korrastamise eest arve alusel.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG

Kliendil on õigus esitada pretensioone konkreetse jäätmete väljaveo osas kahe tööpäeva jooksul pärast teenuse ja/või lisateenuse osutamise päevast. Pretensioondi tuleb esitada kirjalikult e-meilile info@prugi.ee .

 

 

 

JÄÄTMEVEDU RIIKLIKEL PÜHADEL JA NÄDALAVAHETUSEL

Riiklikel pühadel toimub tavapärane graafikujärgne jäätmevedu. Juhul kui klient ei soovi riiklikul pühal jäätmevedu, peab ta sellest ametit telefoni või e-kirja teel teavitama vähemalt 2 päeva enne riiklikku püha ja leppima kokku uue veopäeva. Kui graafikujärgne veopäev langeb nädalavahetusele, siis toimub tavapärane jäätmeveoteenuse osutamine.