Erakliendile

Siit leiate ülevaate erinevatest jäätmeliikidest, mis võivad tekkida Teie kodumajapidamises ning kogu vajaliku info sellest, kuidas neid jäätmeid liigiti koguda ja neist jäätmetest vabaneda.

Meie sõnum on, et jäätmeid on kasulik liigiti koguda ja sorteerida, et vähendada keskkonna koormust ning säästa oma raha kuna väheneb segaolmejäätmete hulk.

Lisainfo saamiseks ja tellimuse esitamiseks palume võtta ühendust meie klienditeenindajaga 6164000 või saata e-meil aadressil info@prugi.ee.

 Keskmine jäätmeteke ühe Tallinna elaniku kohta on ca 5,2 liitrit segaolmejäätmeid päevas ning leibkonna kohta ca 234 liitrit kuus. Soovituslik jäätmemahuti suurus ja veosagedus ühe leibkonna kohta arvestusega 1,5 inimest on 240l mahuti, tühjendussagedus  1 kord 28 päeva järel.

Jäätmehooldust Tallinna haldusterritooriumil reguleerib Tallinna Jäätmehoolduseeskiri http://www.prugi.ee/portal/eeskirjad-est/. Vastavalt eeskirjale peab eraklient omama või üürima piisavas koguses kohaseid jäätmemahuteid segaolmejäätmete ning liigiti kogutavate taaskasutatavate jäätmeliikide kogumiseks või kasutama ühismahuteid. Ühismahutit on lubatud kasutada Tallinna Keskkonnaameti nõusolekul üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele ning sõlmitud peab olema ühismahuti kasutamise leping (http://www.prugi.ee/portal/uhismahuti-leping/).

 Jäätmemahutite soetamisel või rentimisel soovitame jälgida, et mahuti vastab EVS-EN 840 standardile. Mahutite suurustega saate tutvuda meie veebilehel „KLIENDITUGI“ (Jäätmemahutid) lõigu alt http://www.prugi.ee/portal/jaatmemahutid/. Mahuti soetamisel soovitame eelistada Euroopas toodetud ja meie kliimas kõige paremini vastupidavaid OTTO,  ESE ja SULO mahuteid. Kõige sobivam mahuti on plastikust ratastel mahuti.

 Segaolmejäätmed (prügi) on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk. Vastavalt eeskirjale üksikelamu puhul tuleb kuni 150-liitrine ja maksimaalselt 10 kg kaaluv segaolmejäätmete kott lasta ära viia ning segaolmejäätmete mahuti tühjendada vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kinnistul, kus on kuni 12 korterit, võib Tallinna Keskkonnaameti nõusolekul segaolmejäätmete mahuti tühjendamise sagedus olla üks kord kahe nädala jooksul. Segaolmejäätmete üleandmine toimub tekkekohal kinnistupõhiselt.

 Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, jõulukuused jms, mis on paigutatud mahuti kõrvale äravedamise eesmärgil. Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid.  Suurjäätmete üleandmine toimub tekkekohal kinnistupõhiselt. Lisaks on suurjäätmeid võimalik ära anda Tallinna jäätmejaamades. Jõulukuuski on võimalik ka üle anda tekkekohal kinnistupõhiselt tellides eraldi  jõulukuuskede  äraveo teenuse 6164000 või saates e-meili aadressil info@prugi.ee. Täpsemalt saate  lugeda suurjäätmetest meie veebilehelt http://www.prugi.ee/portal/suurjaatmed/.

 Jäätmejaamades võetakse Tallinna elanikelt tasuta vastu nt sõiduautode rehve, komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid ja tasu eest nt ehitus- ja lammutusjäätmeid jpm. Täpsemalt äraandmise võimalustest ja jäätmejaamade asukohtadest saate infot veebilehelt https://www.tallinn.ee/et/jaatmekeskus.

 Paberit ja kartongi tuleb koguda liigiti ning kasutada nende üleandmiseks kas tasuta pakendikoti teenust, mille raames saab ära anda ka vanapaberit, anda üle jäätmejaama või viia avalikkusele suunatud kogumispunktidesse –pakendite ja pakendijäätmete mahutitesse. Tallinna veebikaardilt leiate endale lähima avaliku pakendijäätmete punkti  http://www.tallinn.ee/est/taara.

 Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed (lehed, taimejäätmed, muru, sammal, väikesed oksad, õunad ja muu sarnane). Aia- ja haljastusjäätmeid on keelatud panna segaolmejäätmete või köögi- ja sööklajäätmete mahutisse. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti. Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik ära anda Tallinna jäätmejaamades. Täpsemalt äraandmise võimalustest ja jäätmejaamade asukohtadest saate infot  https://www.tallinn.ee/et/jaatmekeskus . Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik üle anda tekkekohal kinnistupõhiselt tellides eraldi  lehekoti  äraveo teenuse saates e-meili aadressil info@prugi.ee.

 Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid võib alla 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul kompostida kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti. 

 Pakendid ja pakendijäätmed. Linnaruumi on paigaldatud avalikkusele suunatud kogumispunktid –pakendite ja pakendijäätmete mahutid, kuhu on võimalik viia pakendid ja  pakendijäätmed. Tallinna veebikaardilt leiate endale lähima avaliku pakendijäätmete punkti http://www.tallinn.ee/est/taara. Täpsemalt saate lugeda pakendijäätmetest ja äraandmise võimalustest https://www.tallinn.ee/et/keskkond/pakendijaatmed

 Ohtlikke jäätmeid on võimalik ära anda Tallinna jäätmejaamades. Kindlasti ei ole lubatud neid jäätmeid panna segaolmejäätmete mahutisse. Täpsemalt saate lugeda ohtlikest jäätmetest ja nende tasuta äraandmise võimalustest  https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ohtlikud-jaatmed