Äriklient ja asutus

Siit leiate ülevaate erinevatest jäätmeliikidest, mis võivad tekkida Teie ettevõttes või asutuses ning kogu vajaliku info sellest, kuidas neid jäätmeid liigiti koguda ja neist jäätmetest vabaneda. Meie sõnum on, et jäätmeid on kasulik liigiti koguda ja sorteerida, et vähendada keskkonna koormust ning säästa oma raha kuna väheneb segaolmejäätmete hulk.

Lisainfo saamiseks ja tellimuse esitamiseks palume võtta ühendust meie klienditeenindajaga 6164000 või saata e-meil aadressil info@prugi.ee.

 Jäätmehooldust Tallinna haldusterritooriumil reguleerib Tallinna Jäätmehoolduseeskiri http://www.prugi.ee/portal/eeskirjad-est/.

Ärikliendid ja asutused peab omama või üürima piisavas koguses Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaseid jäätmemahuteid segaolmejäätmete ning liigiti kogutavate taaskasutatavate jäätmeliikide kogumiseks või kasutama ühismahuteid. Ühismahutit on lubatud kasutada Tallinna Keskkonnaameti nõusolekul üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele ning sõlmitud peab olema ühismahuti kasutamise leping (http://www.prugi.ee/portal/uhismahuti-leping/). Linnamaale jäätmemahuti paigutamine on lubatud üksnes linnaosa valitsuse loal ja tingimustel.

 Jäätmemahutite soetamisel või rentimisel soovitame jälgida, et mahuti vastab EVS-EN 840 standardile. Mahutite suurustega saate tutvuda meie veebilehel „KLIENDITUGI“ (Jäätmemahutid) lõigu alt http://www.prugi.ee/portal/jaatmemahutid/ . Mahuti soetamisel soovitame eelistada Euroopas toodetud ja meie kliimas kõige paremini vastupidavaid OTTO, ESE ja SULO mahuteid. Kõige sobivam mahuti on plastikust ratastel mahuti.  Jäätmeid on võimalik koguda ka süvakogumismahutitega või presskonteineritega (komprimaatoritega).

 Segaolmejäätmed (prügi) on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk. Segaolmejäätmete üleandmine toimub tekkekohal kinnistupõhiselt.

 Toiduõli- ja rasva tuleb eraldi koguda toitlustusettevõtetes vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt. Nõudmisel on toitlustusettevõte kohustatud Tallinna Keskkonnaametile esitama sellekohase aruandluse.

 Loomsed jäätmed (III kategooria materjal on endine loomne toit või endine toit, mis sisaldab loomse päritoluga tooteid, mis ei ole kaubanduslikel põhjustel, tootmisprobleemide, pakendi defektide või muude defektide tõttu enam inimtoiduks ette nähtud ning mis ei kujuta ohtu inimestele või loomadele) tuleb eraldi koguda kauplustes. Loomsed jäätmed tuleb registreerida kaupluses kilokaupa ning anda saatekirja alusel üle jäätmevedajale, kes peab olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud. Üldjuhul veetakse III kategooria loomseid jäätmeid koos köögi- ja sööklajäätmetega kuna neid käideldakse koos vastavat luba omavas käitluskohas.

 Paberi- ja kartongijäätmeid tuleb koguda liigiti. Kuna paberi ja kartongijäätmete mahutit võib tühjendada vastavalt vajadusele, vältides selle ületäitumist, siis soovitame kasutada vähemalt 600 liitriseid mahuteid. Nii saame vähendada keskkonnakoormust, st jäätmeveokid ei pea enam väikeste koguste pärast sõitma Teie aadressile.

 Dokumendid tuleb hävitada vastavalt rahvusvaheliselt konfidentsiaalsetele andmekandjatele kehtestatud salastatuse standardi DIN 327537 (3) astme nõuetele.  Dokumendid tuleb purustada ning peale seda suunata paberi taaskasutusse.  Dokumentide hävitamiseks üleandmisel tuleb koostada vastav akt ja peale hävitusprotsessi tuleb koostada akt, kus on fikseeritud hävitamise kuupäev, koht ja hävitaja.

 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtja peab oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva Pakendiseaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud. Pakendiettevõtja võib pakendite ja pakendijäätmete kogumise delegeerida tootjavastutusorganisatsioonile.

 Köögi- ja sööklajäätmeid tuleb koguda liigiti kui neid tekib nädalas enam kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, sh restoran või muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõte, või lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. Soovitame kasutada mahutites biolagunevaid vooderduskotte, need hoiavad mahuti puhtana http://www.prugi.ee/portal/biokoti-hinnad/. Kui kasutate biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumisel tavalisi läbipaistvaid kilekotte siis, ärge visake neid koos jäätmetega mahutisse. Tühjendage kilekoti sisu mahutisse ning pange kilekott olmeprügisse. 

Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed (lehed, taimejäätmed, muru, sammal, väikesed oksad, õunad ja muu sarnane). Aia- ja haljastusjäätmeid on keelatud panna segaolmejäätmete või köögi- ja sööklajäätmete mahutisse. Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik üle anda tekkekohal kinnistupõhiselt tellides eraldi  lehekoti  äraveo teenuse 6164000 või saates e-meili aadressil info@prugi.ee.

 Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, jõulukuused jms, mis on paigutatud mahuti kõrvale äravedamise eesmärgil. Suurjäätmed tekkivad ka äriklientidel ja asutustel nt kontorimööbel, vaibad, kardinapuud, jõulukuused jne.  Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid.  Suurjäätmete üleandmine toimub tekkekohal kinnistupõhiselt. Suurjäätmete väljavedu peab toimuma seitsme kalendripäeva jooksul alates nende väljapanekust mahuti kõrvale. Jõulukuuski on võimalik ka üle anda tekkekohal kinnistupõhiselt tellides eraldi  jõulukuuskede  äraveo teenuse 6164000 või saates e-meili aadressil info@prugi.ee

 Ohtlikke jäätmeid tuleb koguda liigiti.  Kindlasti ei ole lubatud neid jäätmeid panna segaolmejäätmete mahutisse. Ohtlike jäätmete kogumise mahuti peab olema suletav ja valvatav. Juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja peab oma ohtlikud jäätmed üle andma isikule, kellel on Keskkonnaameti väljastatud jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning ohtlike jäätmete käitluslitsents.