Kui korraldatud jäätmeveo ainuõiguse leping lõpeb

Erinevates piirkondades lõpeb korraldatud vedaja ja Tallinna linna vahel sõlmitud jäätmeveo ainuõiguse leping erinevatel aegadel. Alates 01.07.2013 lõppesid korraldatud jäätmeveoks sõlmitud ainuõiguse lepingud Vanalinna, Pirita ja Nõmme jäätmeveopiirkonnas, alates 01.08.2013 lisanduvad Mustamäe piirkonnad nr 3 ja 4.

Kui uut vedajat ei ole veel välja valitud, kehtib nn ajutine vabaturu olukord. See on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus ja kutsetegevuses.

Vabaturg on ajutine, kuna vastavalt jäätmeseadusele peab kohaliku omavalitsuse üksus oma haldusterritooriumil korraldama olmejäätmete, nende sortimisjääkide ning olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.

Korraldatud jäätmevedu rakendatakse nendes piirkondades peale riigihangete läbiviimist. Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendumisest teavitatakse jäätmevaldajaid avalike teabekandjate ja kirja teel.

Infot uute piirkondade lisandumisel kajastatakse jooksvalt Tallinna linna veebilehel http://www.tallinn.ee/est/Piirkonnad,-hinnad-ja-vedajad

Kesklinna, Haabersti ja Kristiine piirkonnas on korraldatud jäätmevedu rakendunud osaliselt – suurjäätmete ja süvakogumismahutite osas. Järgmisena rakendub nendes piirkondades korraldatud jäätmevedu tavamahutite osas. Teenuse osutaja on Tallinna Keskkonnaamet.