Euroopa Kohus: KOV võib jäätmeveohankes läheduse põhimõttest tulenevalt kindlaks määrata segaolmejäätmete käitluskoha (C-292/12)

Allikas: SA Keskkonnaõiguse keskus www.k6k.ee 

Euroopa Kohus tegi 12. detsembril otsuse, milles vastas küsimusele, kas kohalikul omavalitsusel on jäätmevedu korraldades EL õigusaktidest tulenevalt õigus nõuda, et jäätmed toimetataks lähimasse jäätmekäitluspunkti. Kohtu poole pöördus selles küsimuses Tartu Ringkonnakohus, kes lahendas Sillamäe linna ja Ragn-Sellsi vahelist vaidlust. Ettevõte oli kohtus vaidlustanud Sillamäe linna jäätmeveoks korraldatud hankemenetluse hankedokumentide punkti, mille kohaselt pidi jäätmevedaja vedama segaolmejäätmed Sillamäe prügilasse, tööstuslikud ja ehitusjäätmed aga Uikala prügilasse.

Nõue vedada kogutud segaolmejäätmed lähimasse sobivasse prügilasse ei takista õigusvastaselt kaupade vaba liikumist
Ragn-Sells leidis, et selline tingimus on õigusvastane, kuna selle läbi antakse nimetatud kahe prügila käitajatele vaba konkurentsi, kaupade vaba liikumist jt EL õiguse põhilisi nõudeid kahjustav ainuõigus. Ringkonnakohus oli samuti seisukohal, et tegemist võib olla vaba konkurentsi piiranguga[S.V.1] , kuna Eestis asub Sillamäe linnast 260 km raadiuses 11 konkureerivat segaolmejäätmete käitluskohta, millest enamik kasutab võrdväärset tehnoloogiat. Ringkonnakohus sooviski eelotsusetaotluses teada, kas tegemist võib olla tegevusega, mis on vaba konkurentsi, kaupade vaba liikumise jt EL õiguse põhiliste nõuete vastaseks. Samuti soovis kohus teada, kas vaba konkurentsi piiramine võib selles olukorras EL jäätmedirektiivi art 16 lõikes 3 sätestatud nn läheduse põhimõttest tulenevalt olla õigustatud.

Euroopa Kohus leidis, et antud küsimusele vastamiseks on oluline vaadelda ka EL jäätmesaadetiste määruse nõudeid, kuna Sillamäe linna poolt kehtestatud tingimused on olemuslikult ka piiriülese mõjuga, välistades jäätmesaadetise veo teistesse riikidesse. Kuna jäätmesaadetiste määruse kohaselt võivad liikmesriigid segaolmejäätmete vedu piirata, leidis Euroopa Kohus, et selles osas olid hankedokumendid EL õigusega, sh jäätmekäitluse läheduse põhimõttega kooskõlas. Ehitus- ja tööstusjäätmete vedu liikmesriigid jäätmesaadetiste määruse kohaselt aga üldjuhul piirata ei või, seega selles osas olid Sillamäe linna hankedokumendid EL õigusega vastuolus.

Euroopa kohtu otsus asjas C-292/12