• Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Lugupeetud Pirita klient!
 • Võidupüha ja Jaanipäev 2023!
 • Lugupeetud klient!
 • Hea klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Kevadpüha 01.05.2023
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Suur reede
 • Biojäätmete mahuti ja kompostimise taotluste esitamine.
 • Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev!
 • Tallinna Jäätmekeskus jõulupühadel ja aastavahetusel!
 • Hea Haabersti klient!
 • Jäätmevedu on häiritud!
 • Hea Pirita klient!
 • Koolituspäev 07.12.2022
 • Korraldatud jäätmeveo hinnakirja muudatus alates 01.12.2022
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Taasiseseisvumispäev 20.08.2022
 • Oleme avatud 30.06.2022
 • Võidupüha ja Jaanipäev 2022!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Suur reede 15.04.2022
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • 14-20.03.2022 saavad Tallinna elanikud jäätmejaamadesse tasuta suurjäätmeid ära anda
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Mustamäe klient!
 • Hea Kristiine ja Mustamäe klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Kristiine ja Haabersti klient!
 • Hea Mustamäe klient!
 • Iseseisvuspäev 24.02.2022
 • Hea Haabersti ja Pirita klient!
 • Hea Kristiine klient.
 • Hea Haabersti ja Kristiine klient.
 • Hea klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Haabrsti klient!
 • Hea Mustamäe klient!
 • Hea Mustamäe klient!
 • Hea Kristiine klient
 • Hea Kristiine klient
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Kristiine ja Pirita klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Haabersti ja Kristiine klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Kristiine klient!
 • Hea Haabersti ja Kristiine klient!
 • Hea Haabersti klient!
 • Tallinna Jäätmekeskus jõulupühadel ja aastavahetusel!
 • Hea Haabersti klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Hea Pirita klient!
 • Taasiseseisvumispäeval 20.08.2021 oleme suletud.
 • Tallinna Jäätmekeskus võidupüha ja jaanipäeva ajal!
 • Hea Pirita klient!
 • Kevadpüha 01.05.2021
 • Hea Aegna saare elanik/ettevõtja
 • Suur reede! 02.04.2021
 • Iseseisvuspäev 24.02.2021
 • Tallinna Jäätmekeskus jõulupühadel ja aastavahetusel!
 • Enampakkumise teade
 • Hinnakirja muudatus alates 01.11.2020
 • Hea Klient!
 • Tallinna Jäätmekeskus võidupüha ja jaanipäeva ajal.
 • Hea Tallinna Jäätmekeskuse klient!
 • Kevadpüha 01.05.2020
 • Suur reede
 • Tallinnas toimub jäätmevedu tavapäraselt
 • Seoses eriolukorraga riigis on Tallinna Jäätmekeskus kättesaadav elektroonsete kanalite kaudu.
 • Oleme avatud 19.08.2019
 • Tallinna Jäätmekeskuse uus aadress
 • Tallinna Jäätmekeskus võidupüha ja jaanipäeva ajal
 • Tallinna Jäätmekeskusel muutuvad lahtiolekuajad
 • Teade jäätmeveolepingu lõppemisest
 • Oleme avatud
 • Korraldatud jäätmeveo rakendamisest Haaberstis
 • Oleme avatud
 • Korraldatud jäätmeveo rakendamisest Kristiines
 • Oleme avatud
 • Kuuskede tasuta kogumiskohad
 • Mustamäe jäätmeveo rakendamise info
 • Korraldatud jäätmeveo rakendamisest Mustamäel
 • Jäätmete sorteerimise juhend väljaprintimiseks
 • Kontakt
 • Vaata üle ja uuenda oma konteineripark!
 • Meeskond
 • Suurjäätmed
 • Lehekottide äravedu
 • Iseteenindus on nüüd avatud!
 • Telli jäätmemahutile kleebis!
 • TELLI 28.MAIKS LEHEKOTTIDE ÄRAVEDU!
 • Otsekorraldusteenuse kasutamise lühitutvustuse klientidele:
 • Lõppes riidekogumiskampaania “Kapid korda!”
 • BNS:Ekovir sai kohtus hankevõidu kolmes Tallinna jäätmeveopiirkonnas
 • TELLIGE SUURJÄÄTMETE ÄRAVEDU!
 • Linnade ja Valdade päevad 13.-14.02.2013
 • Skypark pereüritus Põhja-Tallinna elanikele 13.02.2013
 • Põhja-Tallinna korteriühistute infotund 30.01.2013 (vene keeles)
 • Põhja-Tallinna korteriühistute infotund 29.01.2013 (eesti keeles)
 • Linnaosavalitsused
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine
 • Biojäätmete liigiti kogumine
 • Kompostimine väikemajapidamises
 • Pakendite kogumine
 • Ohtlikud jäätmed kodus
 • Tallinna jäätmejaamad
 • Kasulik teada
 • Esita taotlus
  e-keskkonnas

  Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine

  Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus.

   

  Tallinna jäätmehoolduseeskiri peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjäätmete ning  ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks.

   

  Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.

  Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja – ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu isik, kelle valduses on jäätmed.

   

  Ehitusjäätmed EI TOHI anda käitlemiseks s.h. vedamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või registreerimistõend (väljastab Keskkonnaamet,

  Viljandi mnt 16, Tallinn).

   

  Jäätmekäitluskohad realiseerivad ehitus- ja lammutusjäätmete ümbertöötlemisel saadud materjale:

  • asfaltbetoonkillustik (erinevad fraktsioonid)

  • betoonkillustik (erinevad fraktsioonid)

  • purustatud silikaatkivi

  • sõelutud haljastusmuld

  • täiteks sobiv mineraalpinnas

  • väljasorteeritud Silikaattellis

   

  Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) sortida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal.

  Eraldi tuleb sortida:

  • puit;

  • kiletamata paber ja kartong;

  • metall (eraldi must- ja värviline metall);

  • mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.);

  • raudbetoon- ja betoondetailid;

  • tõrva mittesisaldav asfalt;

  • kile.

   

  Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus jäätmete sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekas, võib ehitus-segajäätmed sorteerimiseks üle anda vastavale jäätmekäitlusettevõttele.

  Pinnase ja ehitusprahi kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sh territooriumi planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa ning Keskkonnaameti (Viljandi mnt 16) poolt väljastatud vastava jäätmeloa või registreerimistõendi alusel.

  Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja ehituskivide ning telliste ladestamine prügilas või kasutamine pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud. Nimetatud materjalid tuleb taaskasutada toodetena või üle anda vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

   

  Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

  • asbesti sisaldavad jäätmed – eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid;
  • värvi-, laki-, liimi-, ja vaigujäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid;
  • naftaprodukte sisaldavad jäätmed – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;
  • saastanud pinnas (sisaldab ohtlikke aineid üle õigusaktidega kehtestatud piirnormide).

   

  Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse. Konteinerid peavad olema lukustatavad või valve all.

   

  Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.

   

  Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaameti aadressilt: https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ (Avalik Info).

   

  DOKUMENTATSIOON JA LISAINFO

  Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada Tallinna Keskkonnaameti jäätmespetsialistiga järgmiselt:

  Ehitusprojekt peab sisaldama jäätmekava, kus on ära näidatud:

  •             Jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;

  •             Pinnasetööde mahtude bilanss;

  •             Selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

  •             Jäätmete edasine suunamine.

  Kui ehitamise (lammutamise) käigus tekib jäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada Tallinna Keskkonnaametis kinnitatud jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

  Jäätmeõiendi vorm on kättesaadav Tallinna linna kodulehel: http://www.tallinn.ee/ehitusjaatmed .

  Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Tallinna Keskkonnaametiga.

   

  PRÜGILAD JA JÄÄTMEKÄITLUSKOHAD

  •             ATI GRUPP OÜ

  Peterburi tee 94, 11415 Tallinn

  tel.: 622 42 50, 622 42 55

  veebileht: http://www.atigrupp.ee

  e-post: atigrupp@atigrupp.ee

   

  •             Vastavaid lube omavad ettevõtted

  https://kotkas.envir.ee/permits/public_index

  •             JÄÄTMEJAAMAD (ainult linnaelanikelt):

  – Rahumäe tee 5a, Nõmme

  – Ristaia tee 8, Pirita

  – Paljassaare põik 5, Põhja-Tallinn

  – Raba tn 40, Nõmme

  – Tallinna tee 5a, Loksa

   

  Lisainfo saamiseks pöörduge:

    http://www.tallinn.ee/keskkond.